ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ
ಉದಯ ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ)