ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಎ)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಮೈಲಾರಿ)

ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ (ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ)