ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ (೪ ದಿ ಪೀಪಲ್)
ಅತ್ಯುತ್ತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್)