ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಸೌತ್ ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್
೧೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು (ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಕಾರ)

ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವ
ತುಮಕೂರ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ