ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ೨ ಬಾರಿ

ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ೨ ಬಾರಿ

ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ರಚನೆಕಾರ ೮ ಬಾರಿ