ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ
೧೯೮೬,೧೯೮೭,೧೯೮೯,೧೯೯೬,೧೯೯೭,೨೦೦೪.

ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಸೌತ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ
೨೦೦೪,೨೦೦೬,೨೦೦೮,೨೦೦೯,೨೦೧೩.

ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ
೨೦೦೫,೨೦೦೨,೨೦೦೧,೧೯೯೯,೧೯೯೫.