ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಅತ್ಯುತಮ್ಮ ನಟಿ

ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ