ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
೨೦೧೦ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ.

ಮಿರ್ಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್
೨೦೧೦ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ.
 
ನಂದಿ ಅವಾರ್ಡ್
೨೦೦೩ , ೧೯೯೮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ.

ತೆಲುಗು ಅವಾರ್ಡ್
೨೦೦೩, ೨೦೦೦,೧೯೯೮, ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ.