ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಟ (೧೯೯೧-೧೯೯೯)
ಜುರಿ ಅವಾರ್ಡ್ (೧೯೮೨)

ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಟ (೧೯೮೬,೧೯೯೧,೧೯೯೫,೧೯೯೯,೨೦೦೫,೨೦೦೭)
ಜುರಿ ಅವಾರ್ಡ್ (೧೯೮೮)


ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಟ (೧೯೮೬,೧೯೮೮,೧೯೯೩,೧೯೯೪,೧೯೯೫,೧೯೯೯,೨೦೦೫,೨೦೦೭,)

ಜುರಿ ಅವಾರ್ಡ್ (೨೦೦೯)