ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ
ಉತ್ತಮ್ಮ ನಟಿ (೨೦೧೩)