ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟ)
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟ)
ಜುರಿ ಅವಾರ್ಡ್