ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಉದಯ ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಮಿಲನ)