ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಬೆ (೨೦೧೧)

ಮನರಂಜನ ಪ್ರತಿಬೆ ಪುರಸ್ಕಾರ