ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ನಂದಿ ಅವಾರ್ಡ್(೧೯೯೯) ಪ್ರೇಮ ಕಥಾ
ಇಂದ್ರ (೨೦೦೨)
ಪೋಕಿರಿ (೨೦೦೬)
ತಮಿಳ್ ನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್ (ಧಿಲ್) ೨೦೦೨
ಕನ್ನಡ ಸೌತ್ ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್ (ಕೆಂಪೇಗೌಡ)೨೦೦೧
ಬೆಂಗಳೂರು ಟೈಮ್ಸ್ ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್(ಕೆಂಪೇಗೌಡ)೨೦೧೧