ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ೨೦೦೮
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ೨೦೧೨ (ಹುಡುಗರು)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ೨೦೧೩ (ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ)