ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
೧೯೮೨ ಮತ್ತು ೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್