ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ಬಾಲ ನಟ (ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ)೧೯೯೩