ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಗಾಳಿಪಟ)

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಕಾರ(ಜಾಕಿ)