»   » ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತದರ ಜತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎರಡೂ ಇದ್ದು ಈಕೆ AK

ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತದರ ಜತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎರಡೂ ಇದ್ದು ಈಕೆ AK

Posted By: Staff
Subscribe to Filmibeat Kannada

ಬು-ದ್ಧಿ-ವ-ತಂ-ರಿ-ಗಾ-ಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿ-ಕೆ-ಯ-ಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ-ದ ಉಪೇಂ-ದ್ರ--ರ ' ಎ" ಚಿತ್ರ-ದ ಮೂಲ-ಕ ಚಿ-ತ್ರ-ರಂ-ಗ-ವ-ನ್ನು -ಪ್ರ-ವೇ-ಶಿ-ಸಿ-ದ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿ-ವ-ಂ-ತೆ (ಓದಿ-ನ-ಲ್ಲಿ) ಚಾಂದಿ-ನಿ ಗೊತ್ತ-ಲ್ಲ. ಆಕೆ ಕಳೆ-ದೆ-ರ-ಡು ತಿಂಗ-ಳ ಹಿಂ-ದೆ ಡಾಕ್ಟ-ರ್‌ ಆಗಿ-ದ್ದೂ ಈಗ ಹಳೆ -ಸು-ದ್ದಿ-ಯಾ-ಗಿ ಹೋಗಿ-ದೆ. ಚಾಂದಿ-ನಿ ರೋಗಿ-ಗ-ಳಿ-ಗೆ -ಔ-ಷ-ಧ ನೀಡು-ವ ಎಂ-ಬಿ-ಬಿ-ಎ-ಸ್‌ ಡಾಕ್ಟ-ರ್‌ ಅಲ್ಲ. ಪಿ-ಎ--ಚ್‌-ಡಿ ಪಡೆ-ದ ಡಾಕ್ಟ-ರ್‌.

'ಎ" ನಂತ-ರ 'ಎಕೆ 47" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯ-ಕಿ-ಯಾ-ಗಿ ಮಿಂಚಿ-ದ-ರೂ ಆ-ಕೆ ಬಿಡು-ವು ಮಾಡಿ-ಕೊಂ-ಡು ಫುಡ್‌ ಅಂಡ್‌ ಅಗ್ರಿ-ಕ-ಲ್ಚ-ರ್‌ ಮಾರ್ಕೆ-ಟಿಂ-ಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿ-ಸಿ-ದ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂ-ಧ-ಕ್ಕಾ-ಗಿ ಮೈಸೂ-ರು ವಿ-ಶ್ವ-ವಿ-ದ್ಯಾ-ಲ-ಯ--ದಿಂ-ದ ಡಾಕ್ಟ-ರೇ-ಟ್‌ ಪದ-ವಿ ಪಡೆ-ದ-ವ-ರು. ಸುಮ್‌ ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಕುಣಿದಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಚಾಂದಿನಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ. 1997ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್‌ವೈಡ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್‌ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆ-ದಿ-ದ್ದ ಈ-ಕೆ ಓದಿ-ನ ಕಡೆ ಗಮ-ನ ಹರಿ-ಸಿ-ದ ಹಿನ್ನೆ-ಲೆ-ಯ-ಲ್ಲಿ ಕನ್ನ-ಡ ಚಿತ್ರ-ರಂ-ಗ-ದಿಂ-ದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ-ವೇ ಉಳಿ-ದ-ರು.

ಈಗ ಡಾ. ಚಾಂದಿ-ನಿ ಸ್ಯಾಂಡ--ಲ್‌-ವು-ಡ್‌-ನ-ಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುಲ್ಲದ ನಟಿ-ಯೇ-ನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವ-ರಿ-ಗೆ ಅವ-ಕಾ-ಶ ಇಲ್ಲ-ವೇ? ಎನ್ನು-ವ ಪ್ರಶ್ನೆ-ಯೂ ಎದು-ರಾ-ಗಿ-ದೆ. ಆದ-ರೆ ಉತ್ತ-ರ-ವ-ನ್ನು ಚಾಂದಿ-ನಿ-ಯೇ ಕೊಟ್ಟಿ-ದ್ದಾ-ರೆ. ಸಿನಿ-ಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ-ದ-ಲ್ಲಿ -ಇ-ರ-ಬೇ-ಕು ಎನ್ನು-ವ ಕಾರ-ಣ-ಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಎಂತ-ಹ ಪಾತ್ರ-ವ-ನ್ನಾ-ದ-ರೂ ಒಪ್ಪಿ--ಕೊ-ಳ್ಳ-ಲು ಸಿದ್ಧ-ರಿ-ಲ್ಲ-ವಂ-ತೆ. ಅಂದ-ಮೇ-ಲೆ ಸರಿ ಬಿಡಿ. ಪಾತ್ರ-ವ-ನ್ನು ತೂಗಿ - ಅಳ-ತೆ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿ-ಕೊ-ಳ್ಳು-ವ ನಟಿ-ಯ ಬಳಿ-ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾ-ಪ-ಕ-ರು ಬರು-ವು-ದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾ-ಗಿ ಚಾಂದಿ-ನಿ ಪ್ರತಿ-ಭೆ-ಯಿ-ದ್ದೂ ಒಂ-ದ-ರ್ಥ-ದ-ಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾ-ಗಿ-ದ್ದಾ-ರೆ. ಎಂತಹ ಪಾ-ತ್ರ-ವ-ನ್ನಾ-ದ-ರೂ ಮಾಡ-ಲು ಸಿದ್ಧ. ನಾನು ಮೈಚ-ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಟಿ-ಸು-ತ್ತೇ-ನೆಂ-ದು ಟಾಂಟಾಂ ಹೊ-ಡೆ-ಯು-ವ-ವರೇ ಛಾನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯು-ವಾ-ಗ ಎಂತೆಂ-ತ-ಹ ಪಾತ್ರ-ವ-ನ್ನೋ ಒಪ್ಪಿ-ಕೊ-ಳ್ಳ-ಲ್ಲ ಎನ್ನು-ವ ಚಾಂದಿ-ನಿ-ಗೆ ಸಿಕ್ಕೀ-ತೆ ಮತ್ತೆ -ಛಾ-ನ್ಸು? ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತದರ ಜತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಕನಕಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಗಾದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಚಾಂದಿನಿ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ಆಕೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ತಗಾದೆ.

English summary
Why Dr. Chandani is no work to do in Kannada film industry?

ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಜಾ ರೋಚಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ - Filmibeat Kannada