Tap to Read ➤

2022 ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು

2022 ಮೇ ಕೊನೆಯ ವಾರ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಟಾಪ್ ಗನ್ - ಮಾವೆರಿಕ್
F3: ಫನ್ & ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್
F3: ಫನ್ & ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್
ವೀಲ್ ಚೇರ್ ರೋಮಿಯೋ
ಕಾಣೆಯಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಸೀತಾಯಣ
ಕಿರಿಕ್ ಶಂಕರ್