ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ
ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ