ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತಮ್ಮ ಬಾಲ  ನಟ (೧೯೮೬)

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಅತ್ಯುತಮ್ಮ ನಟ  ಮಿಲನ(೨೦೦೮)
ಅತ್ಯುತಮ್ಮ ನಟ ಜಾಕಿ(೨೦೧೦)

ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತಮ್ಮ ನಟ  ಅರಸು(೨೦೦೭)
ಅತ್ಯುತಮ್ಮ ನಟ  ಹುಡುಗರು(೨೦೧೨

ಸೌತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತಮ್ಮ ನಟ ವಂಶಿ(೨೦೦೯)