ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ೧೯೮೨
ಎನ್ ಟಿ ಆರ್  ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ೨೦೦೫
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ೨೦೧೩
ಸಿಂಹ ಜೀವನ ಸಾದನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೧೨