ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಸೌತ್ ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಟಿ (ಕೆಂಪೇಗೌಡ)

ಸಿಂಹ ಅವಾರ್ಡ್
ಶಿವ(ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಟಿ)