ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್
ಓಂ (೧೯೯೫)
ಹೃದಯ ಹೃದಯ (೧೯೯೯)
ಜೋಗಿ (೨೦೦೫)

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್
ಶಿವ (೨೦೧೨)
ಭಜರಂಗಿ (೨೦೧೩)

ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಓಂ (೧೯೯೫)
ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ (೧೯೯೬)
ಎ.ಕೆ (೪೭)
ತಮಸ್ಸು (೨೦೧೦)

ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟರ್
೧೯೯೫,೧೯೯೬,೧೯೯೯