ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್
೨೦೦೮ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸ್ (ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು)

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್
೨೦೧೩ (ಅದ್ದೂರಿ)
೨೦೧೪ (ದಿಲ್ವಾಲ)

ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್
೨೦೦೮ (ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು)
೨೦೦೯ (ಲವ್ ಗುರು)
೨೦೧೦ (ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ)