ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಾಯಕ ನಟ (ಏಕಾಂಗಿ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ಸಾದನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್