ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟ (೮ ಬಾರಿ)
ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೌತ್
ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್
ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಅವಾರ್ಡ್