ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೦೬
ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ೨೦೧೨
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಅತ್ಯುತ್ಯಮ ನಟಿ ೨೦೧೧