ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಟಿ (ತೆಲುಗು)
ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ಮ ನಟಿ(ತಮಿಳು)
ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯುಟ್ ಆಕ್ಟರ್( ಸಿಂಹ ಅವಾರ್ಡ್)